AHBAP LİSE ÖĞRENCİSİ BURS BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

AHBAP DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AHBAP LİSE ÖĞRENCİSİ BURS BAŞVURUSU

AYDINLATMA METNİ

 

 

Levent Mah. Krizantem Sok. No: 40 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde mukim Ahbap Derneği (“Ahbap” veya “Dernek”) olarak kişisel verilerinizin korunması konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Derneğimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 

Öncelikle önemle belirtmek ve hatırlatmak isteriz ki yapmış olduğunuz bu başvuru Ahbap tarafından değerlendirilecek olup, başvuru yapmış olmanız size doğrudan burs sağlanacağı anlamına gelmemektedir.

 

Derneğimize ait yardım/başvuru portalını kullanmanız ve “AHBAP BURSLARI” kategorisinden “LİSE ÖĞRENCİ BURSU” başvurusu yapmanız dolayısıyla öncelikle başvuruyu 18 yaş altında olan lise öğrencileri için velisi/vasisi olarak sizin yapmanız sebebiyle adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, cep telefonu numaranız, e-mail adresiniz, doğum tarihiniz, adres bilginiz, burs başvurusu yapmış olduğunuz öğrencinin aile fertlerinden herhalde anne-babası ile aynı konutta yaşayan diğer aile bireylerine ilişkin adı, soyadı, engel durumu, eğitim durumu, iş durumu, meslek ve aylık gelir bilgisi, iş yeri bilgisi, öğrenci ile yakınlık durumunuz, eğer vasi iseniz vasilik açıklamanız ile adına burs başvurusu yapmış olduğunuz öğrencinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi ile LGS sınavı başarı sırası, okumakta olduğu lise adres tür ve isim bilgileri, sınıf bilgisi, başarı bilgisi, öğrencinin ikamet durumu (aile yanında, yurtta veya diğer), öğrencinin anne ve babasına ilişkin bilgiler ile ayrılık durumu var ise velayet ve nafaka bilgisi, öğrencinin engel durumu, aile mal varlığı bilgisi(taşıt ve konut), konut durum bilgisi, öğrencinin başka kurumdan burs alıp almadığı bilgisi ve alıyor ise kurum bilgileri ile öğrencinin ulusal veya uluslararası bir başarı durumunun bulunup bulunmadığı bilgisi ile öğrencinin vesikalık fotoğrafı, öğrenci belgesi, yerleşim yeri belgesi, kimlik fotokopisi, LGS sonuç belgesi, son dönem okul karnesi belgeleri ve sorulara verdiğiniz yanıtlara göre gerekli belgeler aşağıda sayılı işleme amaçları doğrultusunda otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği Derneğimiz, “veri sorumlusu” olarak, vereceğiniz kişisel verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

 

1.     Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”, Ahbap Derneği’dir.

 

 

 

2.     Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Derneğimize ait yardım/başvuru portalını kullanmanız dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, Ahbap Derneği bünyesinde;

 

·      Yapmış olduğunuz ilgili burs başvurusunu Ahbap Derneği Burs Yönetmeliği’ne uygun olarak almak ve değerlendirmek,

·      Yapmış olduğunuz ilgili burs başvurusunun olumlu sonuçlanması ve burs almaya hak kazanmanız halinde Ahbap Derneği Burs Yönetmeliği’ne uygun olarak tarafınıza burs ödemesi ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak,

·      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·      Tarafınızca iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek,

·      Tarafınız hakkında araştırma yapmak,

·      Başvurunuzun sonucuna ilişkin olarak tarafınızla iletişime geçmek,

·      Talep ve şikayetlerinize yönelik destek olmak,

·      Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini yerine getirmek,

·      Gereken hallerde başvurunuzun karşılanması amacıyla iş birlikçimiz kişi ve/veya kurumlar ile iletişime geçmek ve gereken kadar kişisel verinizi aktarmak suretiyle talebinizi karşılamak,

 

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

Başvurana ait kişisel veriler ilgili burs başvurusunun olumlu sonuçlanması ve bursa hak kazanılması halinde burs desteği sağlamak isteyen iş birlikçimiz kişi ve/veya kurumlar ile paylaşılabilir. Aktarım yapılacak olan iş birlikçimizin bilgileri ve destekleri kamuoyu ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden şeffaflık ilkesine uygun olarak paylaşılacaktır.

 

Başvuranın bilgileri negatif ayrımcılığa yol açacak bir değerlendirme için kullanılmaz.

 

3.     Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, Ahbap Derneği’nin destekçisi ve iş birlikçisi olan kişilere ve/veya kurumlara, topluluk şirketlerine, şirket yetkililerine, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, sürecin yürütülmesi için destek alınan çözüm ortaklarına, Dernek Yönetim Kurulu ve dernek tarafından değerlendirme yapılması amacıyla görevlendirilen Ahbap Derneği’ne bağlı Ahbap Platformu Gönüllüleri’ne, Ahbap Derneği ve Derneğe bağlı Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi çalışanlarına ve tüm dernek yönetim ekibine ve üst yönetime aktarılmaktadır. 

 

4.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Ahbap Derneği’ne ait yardım/başvuru portalını kullanmanız dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilince Derneğimiz tarafından yalnızca işbu portal aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; internet ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:

·      Resmi internet sitemizde bulunan yardım/başvuru portalımız üzerinden dolduracağınız dijital formlar ile,

·      Dernek kurumsal elektronik posta adreslerimize göndereceğiniz elektronik posta ile,

·      Dernek merkezimize bizzat gelerek, şahsen yaptığınız başvurular ile,

·      Hizmet aldığımız şirketler ve iş birliği yapmış olduğumuz dernekler ve tüm sivil toplum kuruluşları aracılığı ile,

 

5.     Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

 

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerde belirtilen süreler ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerle saklanmaktadır. Veri işleme amacının ortadan kalkması, veri işlemeye ilişkin kanuni dayanağın bulunmaması hallerinde Ahbap Derneği Saklama ve İmha Politikalarına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

6.     Veri Sahibinin Hakları

 

Derneğimize başvurmak suretiyle, toplanan kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin başvurularınızı https://ahbap.org/kvkk adresinde yer alan Ahbap KVKK Politikası’nın Başvuru Yolları başlığı altında yer alan Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra kimliğiniz ile şahsen dernek merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp dernek kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden  elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

 

Ahbap Derneği

Kayıtlı E-Posta Adresi            : [email protected]

Posta adresi                           : Levent Mah. Krizantem Sok. No: 40 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Derneğin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

Saygılarımızla,

Ahbap Derneği