Kurullar Genel Koordinatörlüğü

Genel Tanım

Ahbap küresel olarak sürdürülebilir bir gelecek kurabilmek için, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla öğrenmek, yardımlaşmak, üretmek, fikir ve projeler geliştirmek üzerine kurulu bir işbirliği hareketidir.

Ahbap olmanın özü ırk, dil, din, sosyal statü gözetmeksizin insanlara ve diğer tüm canlılara sevgi önyargısı ile bakmaktır.

Ahbap hedeflediği yolda belirlediği etkinlikleri 8 ana başlıkta oluşturduğu kurullar ile yürütmektedir. Bunlar İnsanlık, Çevre, Ağ ve Organizasyon, Medya, Eğitim, Sanat, Yardımlaşma, Bilim ve Teknoloji’dir. Bu kurullar faaliyetlerini şehirlerdeki uzantıları olan aynı başlıklardaki Çalışma Grupları ile yürütürler.

 

Kurullar Genel Koordinatörlüğünün Sorumluluğu

Kurullar Genel Koordinatörlüğü, Ahbap çalışma gruplarının ve Kurulların, Ahbap Genel Merkezi arasındaki doğal bağdır. Ahbap değerlerine uygunluğunu denetler. Ahbap yapısı içerisinde bulunan kurulların ve çalışma gruplarının, kurulumu işleyişi ve denetlenmesi, düzenlemesi, geliştirilmesi, yaşanan problemlerin çözümünden sorumludur.

 

Kurullar Genel Koordinatörlüğü Genel Yapısı

 • Kurullar Genel Koordinatörlüğü'nde görevlendirilen kişiler Kurullardan yetişen ve yeterliliği Genel Başkan yardımcıları inisiyatifiyle belirlenmiş kişilerdir. Atama ile göreve getirilir.
 • Yönetim ekibinde 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 sekreter ve üyelerden bulunur.
 • Kurullar Genel Koordinatörlüğü’ne atanacak kişilerde öncelikli olarak; en az 1 yıllık Ahbap olması, Ahbap Değerlerini içselleştirmiş olması ve pozitif iletişime sahip olması aranır.
 • Merkez Genel Kurulu, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatöre bağlı olarak çalışır.
 • Kurullar Genel Koordinatörlüğü ekibi ayda bir kez düzenli toplantı gerçekleştirir. (bu toplantılar fiilen olabileceği gibi internet üzerinden de gerçekleştirilebilir.)
 • Ayda bir kurul yönetimleriyle ile bir araya gelerek genel değerlendirme ve geliştirme toplantıları düzenler.
 • Sekreter, aylık olarak toplantı raporu oluşturur Merkez Karar Kuruluna iletir ve arşivler.
 • Yönetim ekibi, her yıl yapılan işlere yönelik olarak faaliyet raporu hazırlar ve Haziran Ayında bu raporu Merkez Karar Kurulu’na sunar, arşivler.
 • Kararlarını “oy çokluğu” ile alır. Aldığı “ihraç” kararları için Merkez Karar Kurulu’ndan onay alınır, bu kurul tarafından alınan kararlara yapılacak itirazlar Merkez Karar Kurulu’na iletilir.

 

Başkanın Görev ve Sorumlulukları

 • Kurulların görevlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi konusunda en yetkili kişidir.
 • Kurullarda görevlendirilen diğer pozisyonlardaki kişilerin yaptığı işlere hakimdir. Takip eder ve denetler.
 • Kurullarda görevli olan diğer pozisyonlardaki kişilerin takıldıkları yerlerde müdahale eder ve destek verir.
 • Çıkan sorunlara çözüm üretir.
 • Kurullardan düzenli olarak genel işleyiş raporu alır. İnceler ve kurul çalışmalarının takibi ve geliştirilmesi için toplantılar düzenler.
 • Yapılacak iyileştirmeler ve yeni geliştirilecek çalışmalar ile ilgili bağlı bulunduğu Genel Koordinatör ve Başkan Yardımcılarının onayını alır.

 

Başkan Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları

 • Görevlendirildiği durumlarda başkanının tüm yetki ve sorumluluklarını paylaşır, vekalet eder.
 • Başkanın sorumlu olduğu tüm görevlerinde destek olur ve iş yükünü paylaşır.
 • Gerekli olan durumlarda resmi izin ve yazışmaların gerçekleştirilme süreçlerini yönetir. Takip eder. Başkana onaylatır.
 • Kurulların ileteceği rapor ve değerlendirmeleri takip ve koordine eder.

 

Sekreterin Görev ve Sorumlulukları

 • Kurullar Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülen işlerin yazışma, raporlama ve dokümantasyon işlerini yapar, takip eder ve arşivler.
 • Başkan tarafından yapılması öngörülen toplantıları ve belirlenen periyodik toplantıları düzenler, raporlandırır, ilgilileri ile paylaşır ve arşivler.