Ahbap Yardım Portal Sosyal Yardım Aydınlatma Metni

AHBAP DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SOSYAL DESTEKLER BAŞVURUSU

 AYDINLATMA METNİ

 

Levent Mah. Krizantem Sok. No: 40 LEVENT/İSTANBUL adresinde mukim Ahbap Derneği (“Ahbap” veya “Dernek”) olarak kişisel verilerinizin korunması konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Derneğimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 

Derneğimize ait yardım portalını kullanmanız dolayısıyla isim, soy-isim, TC kimlik no, adres,  cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, medeni durum bilgisi ve çocuk bilgisi, çocuklar var ise eğitim ve yaş bilgisi,, doğum tarihi, doğum yeri bilgisi, eş durumu ve eşe ait iş ve maddi durum bilgisi, kişinin iş bilgisi, kiminle ikamet ettiğiniz bilgisi ve konut durum bilgisi, sağlık durumu bilgisi, engel durumu bilgisi, sosyal güvence bilgisi, aylık gelir bilgisi, sahip olunan menkul ve gayrimenkul bilgisi, hane halkı toplam aylık gelir ve gider bilgisi, eğitim durumu ve eğitim durumuna ilişkin mezuniyet bilgisi, çalışma geçmişi bilgisi tipindeki özel ve genel nitelikte kişisel verileriniz, sosyal yardım taleplerinize ilişkin ilgili tüm belgeler; talebinize ilişkin olmak üzere kira desteği talebinizde kira sözleşmesi, yakacak desteği talebinizde fakirlik belgesi, fatura desteği talebinizde abonelik belgesi, fatura borcu belge ve bilgisi, fatura belgesi, tadilat desteği taleplerinizde durumu gösterir fotoğraf ile yangın tadilatı talebinde bilirkişi raporu ve yangın raporu, deprem tadilatı talebinde afet raporu, barınma desteği halinde konaklama desteği talebinde konaklama talebinizin sebebi, nakliye desteği talebinizde nakliye sebebiniz ve talebinize ilişkin ilgili bilgiler aşağıda sayılı işleme amaçları doğrultusunda otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir. Yukarıda yazılı olan bilgiler, sosyal yardım desteği talebinizde yer alan ihtiyacınıza ve talebinize göre uygun olanlar alınacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği Derneğimiz, “veri sorumlusu” olarak, vereceğiniz kişisel verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

 

  1. Veri Sorumlusu

 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”, Ahbap Derneği’dir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Derneğimize ait yardım portalını kullanmanız dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, Ahbap Derneği bünyesinde :

•         Tarafınıza yönelik talebinize uygun olarak sosyal yardıma ilişkin destekler (kira, yakacak, fatura, tadilat, giysi, bebek ürünü, ev eşyası, barınma, nakliye desteği/destekleri) sağlamak,

•         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

•         Tarafınızca iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek,

•         Tarafınız hakkında araştırma yapmak,

•         Başvurunuzun sonucuna ilişkin olarak tarafınızla iletişime geçmek,

•         Talep ve şikayetlerinize yönelik destek olmak,

•         Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini yerine getirmek,

•         Gereken hallerde başvurunuzun karşılanması amacıyla iş birlikçimiz kişi ve/veya kurumlar ile iletişime geçmek ve gereken kadar kişisel verinizi aktarmak suretiyle talebinizi karşılamak,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

Başvurana sosyal  yardıma ilişkin destek sağlama sürecinde elde edilen veriler başvurana yardım edilmesine karar verilmesi ile ilgili desteği sağlayacak olan iş birlikçimiz kişi ve/veya kurumlara aktarılmaktadır. Aktarım yapılacak olan iş birlikçimizin bilgileri ve destekleri kamuoyu ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden şeffaflık ilkesine uygun olarak paylaşılacaktır.

 

 Başvuranın bilgileri negatif ayrımcılığa yol açacak bir değerlendirme için kullanılmaz.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, Ahbap Derneği’nin destekçisi ve iş birlikçisi olan kişilere ve/veya kurumlara, topluluk şirketlerine, şirket yetkililerine, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, sürecin yürütülmesi için destek alınan çözüm ortaklarına, Dernek Yönetim Kurulu ve dernek tarafından değerlendirme yapılması amacıyla görevlendirilen Ahbap Derneği’ne bağlı Ahbap Platformu Gönüllüleri’ne, Ahbap Derneği ve Derneğe bağlı Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi çalışanlarına ve tüm dernek yönetim ekibine ve üst yönetime aktarılmaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Ahbap Derneği’ne ait yardım portalını kullanmanız dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilince Derneğimiz tarafından yalnızca işbu portal aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; internet ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:

•         Yardım portalımız üzerinden dolduracağınız dijital formlar ile,

•         Dernek kurumsal elektronik posta adreslerimize göndereceğiniz elektronik posta ile,

•         Dernek merkezimize bizzat gelerek, şahsen yaptığınız başvurular ile,

•         Hizmet aldığımız şirketler ve iş birliği yapmış olduğumuz dernekler ve tüm sivil toplum kuruluşları aracılığı ile,

 

 

 

  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

 

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerde belirtilen süreler ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerle saklanmaktadır. Veri işleme amacının ortadan kalkması, veri işlemeye ilişkin kanuni dayanağın bulunmaması hallerinde Ahbap Derneği Saklama ve İmha Politikalarına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

  1. Veri Sahibinin Hakları

 

Derneğimize başvurmak suretiyle, toplanan kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin başvurularınızı https://ahbap.org/kvkk adresinde yer alan Ahbap KVKK Politikası’nın Başvuru Yolları başlığı altında yer alan Başvuru Formu’ nu doldurduktan sonra kimliğiniz ile şahsen dernek merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp dernek kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden  elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

 

Ahbap Derneği, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: ahbap@hs05.kep.tr,

 

Posta adresi: Levent Mah. Krizantem Sok. No: 40 LEVENT/İSTANBUL

 

Derneğin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

Saygılarımızla,

Ahbap Derneği