Ahbap Yardım Portal Afet Yardım Aydınlatma Metni

AHBAP DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AFET YARDIM DESTEK BAŞVURUSU

AYDINLATMA METNİ

 

Levent Mah. Krizantem Sok. No: 40 LEVENT/İSTANBUL adresinde mukim Ahbap Derneği (“Ahbap” veya “Dernek”) olarak kişisel verilerinizin korunması konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Öncelikle önemle belirtmek ve hatırlatmak isteriz ki başvurmuş olduğunuz bu destek, ülkemizde meydana gelen afetler neticesinde ortaya çıkan hasarların tespiti ve giderilmesine destek talebine ilişkindir. Bu nedenle yapılan başvuru sonucunda Ahbap Derneği’nden doğrudan bir maddi destek verileceği taahhüdü taşımamaktadır.

Derneğimize ait yardım başvuru portalını kullanmanız dolayısıyla isim, soy-isim, TC kimlik no, adres,  cep telefonu numarası,  e-posta adresi, cinsiyet, adres bilgisi, doğum tarihi bilgisi, medeni durum bilgisi, çalışma durumu bilgisi, hanede yaşayan kişi sayısı, ailenizin toplam gelir bilgisi ve ailenizin toplam gider bilgisi alınacak olup; başvurunuzun afet desteği başvurusu olması sebebiyle hangi afet bölgesinde bulunduğunuz bilgisi (il, ilçe, mahalle/köy), zarar gören yerin tam açık adres bilgisi, zararın meydana geldiği afet türü, afet durumunda zarar gören taşınır/taşınmazınıza ilişkin olarak  (ev, ahır, sera, dükkan) mülkiyet bilgisi, ahır ise içerisinde bulunan hayvan bilgisi, dükkan ise işletme bilgisi, bu yönde zararın miktarı/türü, kalacak yerinizin bulunup bulunmadığı bilgisi, afet sırasında sizin/bir yakınınızda sağlık sorunu oluşup oluşmadığı bilgisi,tipindeki özel ve genel nitelikte kişisel verileriniz ve afet desteği taleplerinize ilişkin ilgili tüm belgeler; talebinize ilişkin olmak üzere kamu kurumları ve/veya yetkililerce düzenlenen/düzenlenebilecek her türlü hasar tespit belgeleri, tutanaklar ve sair belgeler, afet raporu, bilirkişi raporu, durum gösterir fotoğraflar, yangın afetine ilişkin taleplerde yangın raporu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere talebinizle ilişkili tüm bilgi ve belgeler  aşağıda sayılı işleme amaçları doğrultusunda otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir. Yukarıda yazılı olan bilgiler, sosyal yardım desteği talebinizde yer alan ihtiyacınıza ve talebinize göre uygun olanlar alınacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği Derneğimiz, “veri sorumlusu” olarak, vereceğiniz kişisel verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”, Ahbap Derneği’dir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Derneğimize ait yardım/başvuru portalını kullanmanız dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, Ahbap Derneği bünyesinde;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Tarafınızca iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek,

Tarafınız hakkında araştırma yapmak,

Başvurunuzun sonucuna ilişkin olarak tarafınızla iletişime geçmek,

Talep ve şikayetlerinize yönelik destek olmak,

Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini yerine getirmek,

Gereken hallerde başvurunuzun karşılanması amacıyla iş birlikçimiz kişi ve/veya kurumlar ile iletişime geçmek ve gereken kadar kişisel verinizi aktarmak suretiyle talebinizi karşılamak,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Başivurana afet desteği başvurusu kapsamında verilecek destekler sırasında destek sağlamak isteyen iş birlikçimiz kişi ve/veya kurumlara …… aktarılmaktadır.  Aktarım yapılacak olan iş birlikçimizin bilgileri ve destekleri kamuoyu ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden şeffaflık ilkesine uygun olarak paylaşılacaktır.

Başvuranın bilgileri negatif ayrımcılığa yol açacak bir değerlendirme için kullanılmaz.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, Ahbap Derneği’nin destekçisi ve iş birlikçisi olan kişilere ve/veya kurumlara, topluluk şirketlerine, şirket yetkililerine, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, sürecin yürütülmesi için destek alınan çözüm ortaklarına, Dernek Yönetim Kurulu ve dernek tarafından değerlendirme yapılması amacıyla görevlendirilenŞirket Ahbap Derneği’ne bağlı Ahbap Platformu Gönüllüleri’ne, Ahbap Derneği ve Derneğe bağlı Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi çalışanlarına ve tüm dernek yönetim ekibine insan kaynakları departmanı yöneticilerine ve üst yönetime aktarılmaktadır.  

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Ahbap Derneği’neŞirketimize ait yardım portalını kullanmanız dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilince Derneğimiz Şirketimiz tarafından yalnızca işbu portal aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; internet ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:

Yardım portalımız üzerinden dolduracağınız dijital formlar ile,

 

Şirket Dernek kurumsal elektronik posta adreslerimizesimize göndereceğiniz elektronik posta ile,

Dernek merkezimize Şirketimize bizzat gelerek, şahsen yaptığınız başvurular ile,

Hizmet aldığımız şirketler ve iş birliği yapmış olduğumuz dernekler ve tüm sivil toplum kuruluşları aracılığı ile,Mülakat esnasında tarafınıza soru yönlendirmek üzere 

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

 

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerde belirtilen süreler ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerle saklanmaktadır. Veri işleme amacının ortadan kalkması, veri işlemeye ilişkin kanuni dayanağın bulunmaması hallerinde Ahbap DerneğiŞirketimiz Saklama ve İmha Politikalarına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Veri Sahibinin Hakları

 

DerneğimizeŞirketimize başvurmak suretiyle, toplanan kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin başvurularınızı https://ahbap.org/kvkk, ………….. adresinde yer alan Ahbap KVKK Politikası’nın Başvuru Yolları başlığı altında yer alan Başvuru Formu’ nu doldurduktan sonra kimliğiniz ile şahsen dernekşirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp dernek şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden  elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

 

Ahbap Deerneği…………, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:  [email protected]@hs01.kep.tr ,

Posta adresi: Levent Mah. Krizantem Sok. No: 40 LEVENT…………./İSTANBUL

Derneğin Şirket’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

Saygılarımızla,

Ahbap Derneği [şirket unvanını giriniz]